Editor: Darren Kelly

Email: news@sportsdaz.ie

Phone: 086-3326605

==

Twitter: @SportsDaz

Facebook: /sportsdaz

Instagram: /sportsdaz/

Youtube: SportsDaz